Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme Doğru Kaynak ye ait sitavyayinevi.com adlı internet sitesinin hizmet şartlarını belirler. Siteye üye olunması, üyelik sözleşmesinin üye tarafından okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir.

 

ÜYE'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1- Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını beyan ve taahhüt etmiştir.

2- Üye tarafından oluşturulan hesap sadece kendisine ait olup başkasına devredilemez. Bilgilerin yahut şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından doğacak sorumluluk üyeye ait olup bu sebeple ödemek zorunda kalınacak her türlü para cezası ve/veya tazminat için üyeye rücu edilebilecektir.

3- Üye, belirlediği şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu ve bu doğrultuda gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; hesabının yetkisi olmayanlar kişilerce kullanıldığını veya şifresinin bir başkası tarafından ele geçirildiğini öğrendiğinde derhal Doğru Kaynak Dağıtım Teknoloji AŞ.’a bildirmeyi; hesabın üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4- Üye, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5- Üye, sağlanan hizmetten faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Doğru Kaynak Dağıtım Teknoloji AŞ. tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde ödemek zorunda kalınan her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcı ve/veya üyeye aynen rücu edilir.

6- sitavyayinevi.com sitesinin ismi, logosu, içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Doğru Kaynak Dağıtım Teknoloji AŞ.’a aittir. Üye, site ismini, logosunu, içeriğini ve yazılımını kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla kullanamaz.

7- Üye, vereceği bilgilerin doğru olduğunu, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin sadece kendisini bağlayacağını bunlardan ötürü sitavyayinevi.com bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen …… tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar için üyeye aynen rücu edilir.

sitavyayinevi.com HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1- sitavyayinevi.com her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir.

2- sitavyayinevi.com işbu üyelik sözleşmesi ile sair kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksınızın silme hakkına sahiptir. Ayrıca, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediği tespit edilen üyelerin hesapları da hiçbir açıklama yapmaksınızın silinebilecektir.

3- sitavyayinevi.com alan adlı internet sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, sitavyayinevi.com alan adlı internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4- sitavyayinevi.com internet sitesinin birçok yerinden kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. Link verdiği, tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir.

5- sitavyayinevi.com teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir. İlan edilen fiyatları dilediği zaman değiştirebilir.

6- sitavyayinevi.com üye tarafından beyan edilen her türlü bilgiyi, Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler ve Doğru Kaynak Dağıtım Teknoloji AŞ.’a ait diğer sitelerde reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir. Üye bilgilerinin bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcının ve/veya üyenin kendisinde bulunan IP bilgisi dahil tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşılacaktır.

7- sitavyayinevi.com iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üyenin talebi halinde bu listeden çıkışını sağlayacaktır.

 

FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER
1- sitavyayinevi.com ve üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.

2- sitavyayinevi.com bu üyelik sözleşmesinin koşullarında ve internet sitesinde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar internet sitesine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

3- Üyenin işbu sözleşme sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, sitavyayinevi.com ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve üyeliğinin tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

İHTİLAF
İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

TEBLİGAT ADRESLERİ
Üyenin bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.
Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
İşbu sözleşme nedeniyle sitavyayinevi.com’un üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

YÜRÜRLÜK
Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.